OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

I. Definícia a vymedzenie pojmov

Predávajúci:

Spoločnosť KJD Trade s.r.o, so sídlom Mýtna 577/9, 06401, Stará Ľubovňa, IČO 44410051, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odiel : Sro , vložka číslo : 20701/P , DIČ:2022696610 , IČ DPH:SK 2022696610 , adresa elektronickej pošty: info@kjd.sk , telefónne číslo: 0944115728; Záujemca: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s predávajúcim, pričom ešte neodoslala kompletne vyplnenú objednávku; Kompletne vyplnená objednávka Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované predávajúcim označené hviezvičkou „* „) nachádzajúca sa na webovej stránke predávajúceho, pričom týmto odoslaním objednávky záujemca potvrdil, že:

a. bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,

b. bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,

c. predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“), najmä, ale nie výlučne oboznámil záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy, s adresou predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, a s informáciami o záruke,

d. bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk. Odoslaním kompletne vyplnenej objednávky sa záujemca stáva kupujúcim na účely tejto zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje konečnú cenu, ktorú kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie;

Kupujúci

a. fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke predávajúceho odoslala kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ“),

b. fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke predávajúceho odoslala kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ“);

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním kompletne vyplnenej objednávky predávajúcemu, zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho a nevyužitím postupu predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku II. týchto VOP;

Tovar

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke predávajúceho, a ktoré si môže kupujúci v súlade so zmluvou a VOP kúpiť; taktiež kupujúcim zvolené položky po odoslaní kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy kupujúceho a predaja predávajúceho;

Doručenie tovaru

Dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v kompletne vyplnenej objednávke; doprava tovaru

Dobierka

Spôsob doručenia tovaru, pri ktorom kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom využitia poštových služieb Slovenskej pošty (balík I.trieda , balík II.trieda) alebo kuriérskeho systému EMS prevádzkovaného Slovenskou poštou, a. s. (aj s telefonátom kuriéra kupujúcemu, v ktorom ho informuje o presnom čase a mieste dodania tovaru);

Cena tovaru

Hodnota tovaru vyjadrená v mene EUR, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke predávajúceho; v kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH; tento súčet cien je prepočítaný systémom zliav Predávajúceho a je uvedený bez ceny za doručenie;Cena za doručenie tovaru Cena zvoleného spôsobu doručovania. Cena doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.,alebo kuriérom je uvedená na webovej stránke predávajúceho a zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru;Konečná cena Definitívna cena, ktorú zaplatí kupujúci, ; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené kupujúcim a cena za doručenie tovaru;

Potvrdenie o prijatí objednávky Potvrdenie, ktoré zašle predávajúci na schránku elektronickej pošty určenú kupujúcim v kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že predávajúcemu bola doručená kompletne vyplnená objednávka; Webová stránka predávajúceho Verejný elektronický obchod predávajúceho nachádzajúci sa na adrese www.autok.sk v sieti Internet; Bankový účet predávajúceho účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave Tatra Banka, a.s., číslo účtu je 2620112256/1100, číslo účtu pre medzinárodné platby (IBAN) je:SK251100 0000 002620112256, medzinárodný kód (SWIFT): TATRSKBX; Reklamačný poriadok Postup pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru, špecifikovaný v článku VIII. týchto VOP; Adresa pre zaslanie tovaru na reklamácie KJD Trade , s.r.o. Mýtna 577/9 046 01 Stará Ľubovňa Slovenská republika

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Záujemca vypĺňa objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke predávajúceho, v ktorej si zvolí jednotlivé položky tovaru, o ktoré má záujem, spôsob platby a spôsob doručenia tovaru, ako i prípadné ďalšie tam vyžadované údaje. 2. Záujemca je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá. 3. Momentom odoslania kompletne vyplnenej objednávky je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný po dobu 40 kalendárnych dní, počnúc dňom odoslania kompletne vyplnenej objednávky. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa predchádzajúceho odseku, zabezpečiť potvrdenie o prijatí objednávky. 4. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so záujemcom, a to vtedy, ak sú záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé alebo ak záujemca neuvedie funkčnú schránku elektronickej pošty. 5. Predávajúci je v závislosti na charaktere objednávky (objem tovaru, výška ceny a pod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky, alebo písomne, a to najmä, ale nie výlučne v prípade zvoleného spôsobu platby na dobierku. V prípade, že kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, predávajúci má právo zmluvu neuzavrieť. 6. Zmluva je uzavretá odoslaním kompletne vyplnenej objednávky predávajúcemu, zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho a nevyužitím postupu predávajúceho podľa odseku 4. a 5. tohto článku. 7. Akákoľvek zmena kompletne vyplnenej objednávky po uzavretí zmluvy je návrhom na zmenu obsahu zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

III. Dodanie tovaru

1. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dodania tovaru, a to jeden z nasledujúcich spôsobov: a. doručenie tovaru prostredníctvom využitia poštových služieb Slovenskej pošty balík I.trieda , balík II.trieda) , b. doručenie kuriérom prostredníctvom kuriérskeho systému Expres Kurier prevádzkovaného Slovenskou poštou, a. s. (aj s oznamením od kuriéra kupujúcemu, v ktorom ho informuje o presnom čase a mieste dodania tovaru) , 2. Cena za jednotlivé spôsoby doručovania tovaru je jasne, určito a zrozumiteľne uvedená na webovej stránke predávajúceho . 3. Za deň dodania tovaru sa považuje deň odovzdania zásielky prvému prepravcovi k preprave + 5 pracovných dní. 4. Pri tovare, ktorého Konečná cena má byť zaplatená kupujúcim pri prevzatí tovaru začína plynúť dodacia lehota dňom uzavretia zmluvy. V ostatných prípadoch začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania konečnej ceny na Bankový účet predávajúceho. Dodacia lehota pre každý tovar je uvedená pri každej jednotlivej položke tovare na webovej stránke predávajúceho, pričom sa uvádzajú pracovné dni. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. 5. Prípade, ak sa tovar uvedený v kompletne vyplnenej objednávke nachádza v sklade predávajúceho, jeho expedovanie je možné nasledujúci pracovný deň po objednávke kupujúcim. Ak to okolnosti umožňujú, predávajúci expeduje objednaný tovar už v deň doručenia kompletne vyplnenej objednávky. 6. Na balenie zásielok sú používané kartónové krabice, alebo biele bublinkové obálky. Obsah je starostlivo balený tak, aby nedopatrením neprišlo k jeho poškodeniu.

IV. Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu konečnú cenu, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v kompletne vyplnenej objednávke. V závislosti od zvoleného spôsobu platby je kupujúci povinný uhradiť konečnú cenu prevodom cez Internet banking, alebo pri prevzatí tovaru.

V. Odstúpenie Spotrebiteľa od Zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote zaslaný formulár na odstúpenie od zmluvy preukázateľne odoslaný predávajúcemu. 2. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a do 14 dní odošle tovar predávajúcemu, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: a. tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale a nesmie byť použitý, opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou b. tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, návodu a iných prípadných doplnkov, ktoré dodal predávajúci, c. tovar musí byť vhodne zabalený, predávajúci neakceptuje odstúpenie od zmluvy, ak spotrebiteľ nedodá tovar na prepravu s náležitou starostlivosťou a tovar sa počas prepravy poškodí, alebo stratí, d. spolu s tovarom je spotrebiteľ povinný zaslať i písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy/formulár na odstúpenie od zmluvy/, ak ho nezaslal už skôr osobitne, 3. Pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru uvedených v predchádzajúcom odseku predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú konečnú cenu na účet, ktorý na tento účel spotrebiteľ oznámi predávajúcemu v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy. 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 5. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (najmä, ale nie výlučne neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená z dôvodu odstúpenia od Zmluvy.

VI. Odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípadoch uvedených v tomto článku, opísaných v nasledujúcich odsekoch. 2. V prípade, že predávajúci nemá možnosť do 40 kalendárnych dní doručiť tovar v zmysle kompletne vyplnenej objednávky, je povinný túto skutočnosť oznámiť vhodným spôsobom kupujúcemu a vrátiť mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 kalendárnych dní od oznámenia tejto skutočnosti, konečnú cenu uhradenú kupujúcim za tento tovar na ním zvolený účet inak na účet, z ktorého bola konečná cena uhradená. 3. Ak sa ukončí distribúcia, alebo výroba niektorého tovaru, ktorý už bol kupujúcim uvedený v kompletne vyplnenej objednávke, alebo sa výrazným spôsobom zmení jeho cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje a tento tovar sa nenachádza v sklade predávajúceho, predávajúci ponúkne kupujúcemu iný porovnateľný tovar. Pre zmenu objednaného tovaru sa vyžaduje potvrdenie zo strany kupujúceho. Ak kupujúci túto zmenu nepotvrdí, predávajúci vráti uhradenú konečnú cenu kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti kupujúcemu na ním zvolený účet inak na účet, z ktorého bola konečná cena uhradená. 4. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v zmysle kompletne vyplnenej objednávky od kuriéra v dohodnutom termíne alebo na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, a.s. a v stanovenej odbernej lehote z dôvodov na strane predávajúceho, predávajúci vráti uhradenú konečnú cenu kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti predávajúcemu na ním zvolený účet inak na účet, z ktorého bola konečná cena uhradená. V prípade takéhoto neprevzatia z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci vráti v lehote podľa predchádzajúcej vety kupujúcemu cenu za tovar, nie však cenu za doručenie. 5. Odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa netýka nároku predávajúceho na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov predávajúceho vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu. Prípadné nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z konečnej ceny uhradenej kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

VII. Záručné podmienky

1. Predávajúci zaistí dodanie tovaru v bežnej kvalite Kupujúcemu v zmysle kompletne vyplnenej objednávky a v súlade so špecifikáciou, alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že predávaný tovar vyhovuje všeobecne záväzným predpisom platnými na území Slovenskej republiky, ako aj ostatných krajín Európskej únie. 2. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, je povinný túto skutočnosť nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 3. Potvrdenie o záruke (ďalej ako „Záručný list“) predávajúci kupujúcemu nevystavuje a nedodáva, ako záručný list slúži kupujúcemu účtovný doklad zasielaný zároveň s tovarom. 4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu dodania tovaru kupujúcemu. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 5. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru ďalší tovar bezplatne, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Bezplatný tovar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke takéhoto bezplatného tovaru upozorniť. Ak má bezplatný tovar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú konečnú cenu, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý bezodplatne.

VIII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť. 2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady: právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že z dôvodu charakteru tovaru a dohody podľa predchádzajúceho odseku, kupujúci nemá právo na opravu tovaru a právo na primeranú zľavu. 4. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu na adresu a reklamácie spolu s písomným oznámením o uplatnení si práv zo zodpovednosti za vady (tiež „Reklamačný list“). Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis vady, kópiu účtovného dokladu a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci neakceptuje spôsob doručenia tovaru na dobierku. 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie odoslať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie prostredníctvom správy elektronickej pošty ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca lehoty na vybavenie reklamácie. 6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď po prevzatí reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 8. Spôsobom vybavenia reklamácie je výmena tovaru doručením nového tovaru, ktorý svojou akosťou, kvalitou a vlastnosťami zodpovedá reklamovanému tovaru na náklady predávajúceho alebo vrátenie konečnej ceny kupujúcemu; prípadne oznámenie, o tom, že tovar nemá také vady, ktoré by zakladali práva zo zodpovednosti z vád tovaru. 9. Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 7 tohto článku alebo vrátení konečnej ceny podľa odseku 8 tohto článku predávajúci vráti uhradenú konečnú cenu kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti kupujúcemu na ním zvolený účet, inak na účet, z ktorého bola konečná cena uhradená. 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie zaslať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie (tiež „Reklamačný protokol“).

IX. Zodpovednosť za škodu

1. Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nedodaním tovaru v rozsahu dohodnutom v zmluve len do výšky ceny tovaru v zmysle kompletne vyplnenej objednávky, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobiť predávajúci. V prípade poškodenia alebo straty zásielky uplatní príslušné nároky voči prepravcovi predávajúci, dodacia lehota sa však v tomto prípade môže predĺžiť v závislosti od postupu konkrétneho prepravcu v takomto prípade (dohľadanie stratenej zásielky a pod.) 2. Zodpovednosť predávajúceho za škodu spôsobenú vadným výrobkom nie je týmito VOP dotknutá. 3. Predávajúci nie je nijako zodpovedný za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk kupujúceho v súvislosti s využívaním tovaru na základe zmluvy, VOP a kompletne vyplnenej objednávky. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri kúpe a využívaní tovaru kupujúcim. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, kupujúci taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikla v plnom rozsahu. 4. Predávajúci zaistí prístup záujemcu a/alebo kupujúceho k administratívnemu rozhraniu určenému na správu a odoslanie objednávky na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Kupujúci je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s kupujúcim v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. 5. Predávajúci nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov kupujúceho alebo osobných údajov kupujúceho či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku tovaru alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či objednávky tovaru, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil predávajúci.

X. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním kompletne vyplnenej objednávky výslovne súhlasí s tým, aby predávajúci uzavretím zmluvy získal osobné údaje o kupujúcom, a to jeho titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, telefónne číslo. Kupujúci berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov predávajúcim je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so správou zmluvy. 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho taktiež za účelom plnenia prípadných povinností podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 3. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci aj po ukončení zmluvy ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje kupujúceho na neurčitú dobu, a to pre prípad ďalšieho uzavretia zmluvy, aby kupujúci mohol byť predávajúcim identifikovaný ako stály zákazník, a aby predávajúci, v prípade že bude ponúkať zvýhodnené podmienky predaja tovaru, tieto mohol kupujúcemu ponúknuť. 4. Kupujúci berie na vedomie, že písomne odvolať súhlas daný predávajúcemu na spracúvanie osobných údajov v rozsahu a za podmienok v tomto článku dohodnutých, je možné až po ukončení záväzkovo-právneho vzťahu a súčasne po splnení všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu z tejto zmluvy. 5. Kupujúci udeľuje svoj súhlas s tým, že mu predávajúci bude na schránku elektronickej pošty uvedenej v kompletne vyplnenej objednávke zasielať obchodné informácie o novinkách zo svojej ponuky a zároveň s tým, že predávajúci môže použiť informácie o kupujúcom (s výnimkou osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy), pre svoje marketingové účely.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzavretá ako kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy a týchto VOP. 2. Príslušné všeobecne záväzné právne predpisy určené na ochranu spotrebiteľa (najmä, ale nie výlučne Zákon na ochranu spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji) nie sú týmto dotknuté. 3. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantinová 6 , 080 01, Prešov . 4. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol kupujúci cudzincom, alebo ak by sa tovar dodával na územie iného štátu. 5. Predávajúci je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Predávajúci oznamuje zmenu VOP na svojej webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené kupujúcemu pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke predávajúceho. V prípade uvedenej zmeny poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie VOP platné a účinné v momente odoslania kompletne vyplnenej objednávky. 6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. 7. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria: kompletne vyplnená objednávka a tieto VOP. 8. Predávajúci je oprávnený poskytovať zľavy na jednotlivé položky tovaru podľa svojho uváženia, prípadne ich poskytnúť v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zľavu alebo akciu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Všetky zľavy sa uplatňujú z platných cien jednotlivých položiek tovaru uvedených na webovej stránke predávajúceho. 9. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa cien v zmysle týchto VOP. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že sú povinné vrátiť si peňažné plnenia, avšak nie spolu s úrokmi. 10. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka. 11. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy a VOP na tretiu osobu. Za prevod práv a povinností sa považuje aj zmena v mene a priezvisku pri fyzických osobách alebo obchodnom mene/názvoch subjektov pri právnických osobách kupujúceho v administratívnom rozhraní určenom na správu a odoslanie objednávky. 12. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha najmä, ale nie výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty, ak nie je v týchto VOP uvedené, že na určitý úkon sa vyžaduje písomná forma. Za týmto účelom kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu predávajúci, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie. 13. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je predávajúci oprávnený v prípade, ak kupujúcim poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku kupujúceho, určiť, ktorý záväzok resp. jeho časť je kupujúcim splnená. 14. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujú sa ich plniť. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je dodanie tovaru predávajúcim, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za zmluvu podľa týchto VOP. 15. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku. 16. Kupujúci odoslaním kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP. 17. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke predávajúceho a nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.9.2012. /aktualizované 17.6.2014/